klimatrade

Kontrola tesnosti

Meranie a kontrola tesnosti plochej strechy. Vhodná pre lokalizáciu skrytých vád a mikroskopických netesností či preventívnu kontrolu hydroizolácie. Súčasťou kontroly je vizuálna obhliadka, kontrola detailov a meranie technológiou HVET (high voltage electromagnetic tester).

Technika merania HVET spočíva v tom, že pod meranou izolačnou vrstvou sa vytvorí elektromagnetické pole. Vysielač vytvára pod izolačnou vrstvou takmer homogénne elektromagnetické pole vysielaním modulovaných elektromagnetických impulzov a vlnenia. V prípade prítomnosti netesnosti v izolačnej vrstve zachytí prijímací senzor modulovaný signál. Tento prijímací senzor je schopný s vysokou presnosťou detekovať aj mikroskopické netesnosti v izolačnej vrstve. Následne sa premiestňuje prijímací senzor po povrchu kontrolovanej strechy tak, aby podľa indikácie netesnosti diagnostikoval. Pokiaľ je v izolačnej vrstve netesnosť, prejaví sa to na jej povrchu zmenou niektorého elektromagnetického parametra. Pri meraní sa sledujú práve tieto zmeny. Zistené miesta netesností sa označia pre účel neskoršej opravy.

Pre ďalšie informácie kliknite na web našej partnerskej firmy www.hvet.sk. 

Cena

Cena za meranie a kontrolu tesnosti je spoplatnená fixnou sumou 20,-€ za úkon pri lokálnom meraní (ak sa nekontroluje celá plocha strechy) a 0,50,-€ za m2 kontrolovanej plochy plus dopravné náklady. Súčasťou ceny je vyznačenie poruchových miest a v prípade záujmu cenová ponuka na opravu poškodených miest alebo kompletnú rekonštrukciu strechy. Vypracovanie protokolu je spoplatnené sumou 15,-€.